Harjakatot ovat aina olleet asuinrakennuksien yleisimpiä kattotyyppejä. Kivivilla soveltuu erinomaisesti lämmöneristeeksi tuulettuviin harjakattorakenteisiin. Palamaton eriste antaa parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan ja on tiheän kuiturakenteensa vuoksi hyvä valinta myös äänieristeeksi.

Harjakattoisissa tuulettuvissa yläpohjissa on useimmiten riittävästi tilaa asentaa energiatehokas lämmöneristekerros. Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 20–50 mm tuuletusväli. Räystäillä on hyvä käyttää tuulenohjaimia tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös, niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Tällöin eristyksen päälle ei välttämättä tarvita tuulensuojausta, koska ilmavirtaus on niin vähäistä, ettei se vaikuta eristyksen toimivuuteen. 

Konvektio puhallusvillassa 

Huokoisen lämmöneristeen (esim. kivi-, lasi- ja selluvillat sekä puukuitueristeet; levyeristeet ja puhallusvillat) lämmöneristyskyky perustuu eristeen huokosissa paikallaan pysyvän ilman eristävyyteen. Mikäli ilma pääsee liikkumaan, on kyseessä konvektio, jolloin lämmöneristeen eristyskyky heikkenee.

  • Lämmöneristeessä voi tapahtua kahdenlaista konvektiota; pakotettua ja luonnollista.
  • Pakotetussa konvektiossa mm. tuuli aiheuttaa eristeessä olevan ilman liikettä, mikäli eristettä ei ole suojattu tuulensuojalevyllä tai esim. tuulenohjaimilla. Luonnollista konvektiota syntyy rakenteen eri puolilla olevan lämpötilaeron vaikutuksesta. Luonnollisessa konvektiossa ilma liikkuu eristeen sisällä luonnollisesti ilman tiheyserojen vaikutuksesta. Kevyempi lämmin ilma pyrkii siirtymään ylöspäin ja samalla raskaampi kylmä ilma laskeutuu alaspäin.

Hyvin kevyillä huokoisilla eristeillä (TTY:n tutkimuksessa esitetty alle 25 kg/m3) ilmaläpäisevyys on usein suurta ja siten ilma pääsee liikkumaan vapaammin. Tällöin riskit luonnollisen konvektion syntymiselle kasvavat ja etenkin kylminä ajankohtina rakenteen lämmöneristyskyky heikkenee merkittävästi.

Tiheämmillä eristeillä (kuten PAROC-kivivillaeristeet) ilmanläpäisevyys on pientä, eikä siten haitallista konvektiota pääse syntymään.